Kedy meniť chladiacu a brzdovú kvapalinu, vzduchový a peľový filter

27.03.2015 21:31

 

Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla z bloku motora do chladiča, kde sa prúdením vzduchu ochladzuje. Schladená voda sa vracia späť do motora, kde opäť akumuluje teplo motora, čím ho ochladzuje. Kvapalina tiež plní úlohu ochrany gumových častí motora, najmä hadíc.

 

 

Aby chladiaca kvapalina správne plnila svoju funkciu, musí mať dostatočne nízky bod mrazu a musí tiež obsahovať aditíva, ktoré chránia kovové časti chladiaceho systému pred koróziou a gumené časti pred starnutím a popraskaním. Každá chladiaca kvapalina časom stráca tieto vlastnosti, pretože prísady sa postupne odparia alebo zmenia svoje chemické zloženie. Taktiež sa vyskytuje riziko jej postupného strácania v prípade poškodenia chladiča, vedenia, či samotného motora. Z týchto dôvodov je potrebné množstvo chladiacej kvapaliny pravidelne kontrolovať a pred zimou je veľmi dôležité premeranie bodu mrazu. Množstvo chladiacej kvapaliny sa kontroluje podľa výšky hladiny v expanznej nádržke motorovom priestore. Pred otvoreným expanznej nádržky sa uistite, že motor nie je horúci, nakoľko hrozí obarenie po jej otvorení, Pokiaľ je potrebné dolievať kvapalinu do nádržky, treba to urobiť pri studenom motore, inak hrozí prasknutie alebo skrútenie bloku motora. Pri kontrole stavu chladiacej kvapaliny si treba všímať zmenu je sfarbenia a olejové škvrny, čo môže znamenať vážnejšie problémy s motorom. Taktiež ak je nádobka chladiacej kvapaliny príliš natlakovaná, resp. buble na voľnobeh, je s veľkou pravdepodobnosťou poškodené tesnenie pod hlavou alebo prasknutá samotná hlava. Výmena chladiacej kvapaliny sa odporúča každé dva roky. V súčasnosti sa používajú dva typy zmesí – G11 a G12. Ľahko sa dajú odlíšiť podľa farby: G11 je modrozelená a G12 je ružová. Napriek tomu, že niektorí výrobcovia povoľujú ich vzájomné miešanie, na základe dlhoročných skúseností sa neodporúča ich miešanie. Sú vyrobené na rozdielnej chemickej báze.

 

Náplň posilňovača (servo) riadenia

Jedná sa o určitý typ hydraulického oleja, ktorý prenáša pohyb z volantu na riadenie kolies. Úbytok oleja v systéme sa začne prejavovať sťaženým chodom volantu pri točení na mieste alebo vydávaním škrípavých pazvukov pri vytočení do krajných polôh. Ignorovanie týchto prejavov a používanie vozidla bez doliatia oleja vedie k postupnej nefunkčnosti hydraulického čerpadla a následne celého systému. Hydraulický olej v servo riadení sa bežne nemení, občas však treba skontrolovať jeho množstvo v plniacej nádobke, prípadne doliať potrebné množstvo. Hydraulický olej sa mení len v prípade väčšej opravy alebo výmeny hydraulického systému.

 

Brzdová kvapalina

Brzdová kvapalina prenáša tlak z brzdového pedála na hydraulické komponenty v brzdách vozidla. Z hľadiska bezpečnosti a správneho fungovania brzdného systému je kvalita kvapaliny veľmi dôležitá a treba ju v pravidelných intervaloch kontrolovať. Najdôležitejším parametrom pri kontrole je obsah vody a bod varu. Vysoký obsah vody a starnutie brzdovej kvapaliny spôsobuje znižovanie bodu varu. Pri agresívnejšom brzdení (dynamická jazda, brzdenie z kopca) dochádza k výraznému zohrievaniu brzdového systému a následne aj brzdovej kvapaliny. Postupne sa tak v brzdovom systéme vytvoria bublinky, čím sa výrazne zvýši stlačiteľnosť brzdovej kvapaliny. Prejavuje sa to tzv. zmäknutím brzdového pedálu, brzdy strácajú svoju účinnosť a znižuje sa prenášaný tlak z brzdového pedálu na brzdové komponenty. Kompletná výmena brzdovej kvapaliny sa doporučuje minimálne raz za 2 roky a väčšinou je časovo aj technicky nenáročná. Treba ešte dodať, že aj keď v súčasnosti je väčšina vozidiel vybavená diagnostikou automatickej kontroly hladiny brzdovej kvapaliny, najmä u starších vozidiel môže tento snímač zlyhať a spôsobiť potenciálne nebezpečnú situáciu. Odporúča sa teda aj občasná vizuálna kontrola výšky hladiny v doplňovacej nádobke.

 

Vzduchový a peľový filter

Vzduchový filter slúži na filtráciu vzduchu, ktorý je potrebný pre činnosť/spaľovanie motora. Ak je vzduchový filter zanesený nečistotami (prachom), výkon motora úmerne znečisteniu klesá a spotreba paliva naopak rastie. Vzduchový filter postupom času stráca svoje pôvodné filtračné vlastnosti, prevádzkou sa znehodnocuje a ak sa včas nevymení, hrozí jeho postupné rozpadnutie. V takomto prípade už hrozí aj riziko nasatia prachu a iných nečistôt priamo do motora, čo vedie k nadmernému opotrebovaniu a časom až zadretiu motora. Vzduchový filter sa odporúča meniť každých 30 000 km, v prípade ak sa jazdí častejšie v prašnom prostredí, je potrebné výmenu skrátiť na polovicu alebo ešte menej. V rámci prevencie sa odporúča vzduchový filter kontrolovať pri každej servisnej prehliadke.

V súčasnosti je väčšina vozidiel vybavená peľovým filtrom. Ten slúži na filtráciu vzduchu privádzaného do kabíny vozidla vetraním, resp. kúrením. Zanesený peľový filter sa zväčša prejavuje častejším zahmlievaním okien a nižším výkonom ventilačnej sústavy. To že peľový filter nie je zbytočnosť možno vidieť pri výmene, kde pohľad na znečistený (začiernený) filter hovorí za všetko. Peľové filtre sú tzv. papierové alebo uhlíkové. Papierový zachytáva len prachové a peľové nečistoty. Uhlíkový okrem prachu a peľu zachytáva aj pach a biologické nečistoty. Tieto filtre sú vhodné najmä pre alergikov. Tak ako pri vzduchovom filtri, interval výmeny toho peľového závisí od jeho skutočného znečistenia. Odporúča sa však výmena každých 30 000 km alebo raz ročne, zvyčajne na jar.